Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Článok I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Buď lepší, o. z., so sídlom Kubranská cesta 184/263, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 619 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: poštová adresa: Kubranská cesta 184/263, 911 01 Trenčín, email: lobo@budlepsi.sk

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu.

Článok II.

Zdroje spracovávaných osobných údajov, zákonný dôvod a účel spracovania

osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe vyplnenia registrácie na internetovej stránke www.budlepsi.sk, pričom tieto sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  1. plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

  2. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie Vašej registrácie (t.j. registrácie za účelom zabezpečenia miesta/ Vašej účasti na športovom podujatí) a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri registrácii na internetovej stránke www.budlepsi.sk, sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie Vašej registrácie (meno, priezvisko, emailový a telefonický kontakt). Poskytnutie uvedených osobných údajov je predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa.

Článok III.

Doba spracovávanie a uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje:

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok IV.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do krajín mimo Európskej Únie alebo medzinárodnej organizácii.

Článok V.

Práva dotknutej osoby – Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

Článok VI.

Osobitné ustanovenia

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, najmä technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním z internetového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.

Top