VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Buď lepší, o. z., so sídlom Kubranská cesta 184/263, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 619

Výklad pojmov:

Člen- zaregistrovaný člen občianskeho združenia Buď lepší, o. z., ktorý spĺňa všetky podmienky v zmysle týchto VOP

Tréning Buď lepší, o. z. – TRX a funkčný tréning, cross tréning, Brucho a zadok, dračie lode a iné uvedené na www.budlepsi.sk.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len ako „VOP“ sú zmluvnými podmienkami v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a tvoria nedeliteľnú súčasť všetkých vzťahov medzi Buď lepší, o. z. a Členom.
1.2. Tieto VOP, ako aj ostatné dokumenty, ktoré sú pre Člena záväzné sú k dispozícii v aktualizovanej verzii na stránke občianskeho združenia Buď lepší, o. z. www.budlepsi.sk a sú pre člena záväzné dňom ich zverejnenia na uvedenej stránke.

Článok II.
Postup pri registrácii člena

2.1. Členmi občianskeho združenia Buď lepší, o. z. sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Ak má byť členom združenia osoba mladšia ako 18 rokov, k žiadosti o členstvo je potrebné pripojiť písomný súhlas jej zákonného zástupcu.

2.2. V prípade záujmu o členstvo v občianskom združení je záujemca povinný vyplniť žiadosť záujemcu o členstvo v občianskom združení Buď lepší, o. z. Žiadosť záujemcu o členstvo v občianskom združení Buď lepší, o. z. musí obsahovať:

a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu,
d) telefonický a emailový kontakt,
e) veľkosť oblečenia,
f) prehlásenie o súhlase s VOP občianskeho združenia Buď lepší, o. z., ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre evidenciu členov občianskeho združenia Buď lepší, o.z.,
g) vyhlásenie o tom, či žiada alebo nežiada o zasielanie informácií o aktuálnom dianí v Buď lepší, o. z. emailom.

2.3. O prijatí nových členov občianskeho združenia rozhoduje v súlade so Stanovami a Organizačným poriadkom Buď lepší, o. z. Rada občianskeho združenia.

2.4. Predpoklady registrácie Záujemcu o členstvo v Buď lepší, o. z.:

a) Záujemca o členstvo v Buď lepší, o. z. nie je v Buď lepší, o. z. doposiaľ registrovaný,

b) Záujemca o členstvo v Buď lepší, o. z. splnil povinnosť v zmysle článku II. ods. 2 týchto VOP,

c) Záujemca o členstvo v Buď lepší, o. z. riadne uhradí ročný členský príspevok.

2.5. Po splnení podmienok uvedených v článku II. ods. 4 týchto VOP sa Záujemca o členstvo v Buď lepší, o. z. stáva Členom Buď lepší, o. z.

2.6. Za správnosť údajov uvedených Záujemcom o členstvo v Buď lepší, o. z. zodpovedá výlučne Záujemca o registráciu, Buď lepší, o. z. nenesie v tomto smere žiadnu zodpovednosť.

Článok III.
Práva a povinnosti Člena

3.1. Člen berie na vedomie, že pokiaľ je osobou mladšou ako 18 rokov je pre jeho členstvo v Buď lepší, o. z. a pre jeho účasť na akomkoľvek Podujatí organizovanom Buď lepší, o. z. nevyhnutný písomný súhlas rodičov, eventuálne zákonného zástupcu. Pričom podpis rodičov alebo zákonného zástupcu musí byť predložený pred stanoveným zástupcom občianskeho združenia Buď lepší, o. z.

3.2. Člen berie na vedomie, že sa v priebehu Podujatí organizovaných Buď lepší, o. z. môže zapojiť do nebezpečných aktivít a jeho účasť je dobrovoľným prevzatím rizika, za ktoré zodpovedá v plnom rozsahu Člen. V zákonom povolenom rozsahu bude toto vzdanie sa nároku a oslobodenie zaväzovať manžela/manželku Člena, rodinných príslušníkov Člena a nadobúdateľov právneho titulu zo zákona a bude sa vzťahovať na akýkoľvek nárok, ktorý môže ktorákoľvek z vyššie uvedených osôb mať voči Buď lepší, o. z., jeho zástupcom, agentom, subdodávateľom a akejkoľvek ďalšej osobe zúčastňujúcej sa Podujatia aktívne alebo pasívne ako divák. Člen týmto zbavuje Buď lepší, o. z., jeho zástupcov, agentov, subdodávateľov a ďalšie osoby zodpovednosti za takýto nárok.

3.3. Člen týmto výslovne udeľuje Buď lepší, o. z. právo a povolenie nahrávať, filmovať, vytvárať mediálny výstup a využívať jeho meno, zobrazenie, hlas, vzhľad, výkon a biografický materiál nasledujúcimi spôsobmi:

a) k vytvoreniu audiovizuálneho a akéhokoľvek iného diela,
b) k televíznemu a inému šíreniu vo všetkých formách a všetkými technologickými postupmi vrátane sprístupňovania počítačovou alebo obdobnou sieťou, a to ľubovoľne často a na ľubovoľnom médiu,
c) k zaobstaraniu ľubovoľného množstva kópii ľubovoľnou technológiou a k použitiu týchto kópii všetkými komerčnými i nekomerčnými spôsobmi a to hlavne k ich predaju, výmene, prenájmu a požičiavaniu,
d) k účelom propagácie Buď lepší, o. z., a jeho reklamných partnerov, a to všetkými spôsobmi, napr. v propagačných materiáloch, v informačných prostriedkoch, v sieti Internet,
e) zaradiť obrazovú či prepísanú zvukovú zložku audiovizuálneho a iného diela do periodických a neperiodických publikácii, tieto publikácie rozmnožovať a rozširovať všetkými spôsobmi,
f) k akejkoľvek úprave audiovizuálneho a iného diela. Pokiaľ bude zhora uvedený materiál vytvorený a/alebo poskytnutý Buď lepší, o. z., zo strany Člena ako dielo Autorské, zaručuje týmto Člen Buď lepší, o. z. výhradné právo k jeho zverejneniu

3.4. Člen sa zaväzuje zúčastniť sa súťažných disciplín a predvádzať športový výkon takým spôsobom, aby nespôsobil ujmu na zdraví alebo majetku sebe či ostatným súťažiacim alebo divákom či usporiadateľom. Porušenie tohto záväzku oslobodzuje okrem iných skutočností uvedených v týchto VOP Buď lepší, o. z., od akejkoľvek zodpovednosti za ujmy či škody, ktoré v dôsledku tohto porušenia vzniknú. Člen prehlasuje, že možnosť získať ocenenie, ktorú môže dosiahnuť športovým výkonom, neznamená, že bude jednať takým spôsobom, v dôsledku ktorého môže jemu osobne alebo inému vzniknúť škoda alebo iná ujma.

3.5. Člen prehlasuje, že odškodní Buď lepší, o. z., a/alebo jeho zamestnancov a zástupcov za všetku a akúkoľvek ujmu, ktorá im vznikne z dôvodu úrazu, alebo inej udalosti, ktorá bola spôsobená Členom.

Článok IV.
Používanie identifikačnej karty Buď lepší, o. z.

4.1. Po odovzdaní a riadnom vyplnení prihlášky, a po zaplatení ročného členského príspevku vo výške 1,- € (t.j. slovom jedno euro) pre získanie členstva „Classic“ a vo výške 15,-€ (t.j. slovom pätnásť eur) pre získanie členstva „Premium“ dostane nový Člen ihneď identifikačnú kartu člena, s osobitným identifikačným číslom Člena (ďalej len ako „Karta“).

4.2. Karta zostáva naďalej vlastníctvom Buď lepší, o. z. a slúži na zaznamenávanie a následné uplatnenie:

a) počtu kreditov Člena, umožňujúcich zúčastňovať sa Tréningov,
b) zliav u obchodných partnerov Buď lepší, o. z.,
c) počtu vernostných kreditov Člena, získaných za návštevu Tréningov buď lepší, o. z. a pod.

4.3. Buď lepší, o. z. ponúka svojim členom dva typy Členstva, a to Členstvo „Classic“, ktoré členom umožňuje využívanie členskej karty na vedenie SMART peňaženky a uplatnenie zliav u partnerov Buď lepší, o.z., a členstvo „Premium“, ktoré členom umožňuje využívanie členskej karty na vedenie SMART peňaženky, získanie 10% kreditu navyše po dobití kreditu, a uplatnenie zliav u partnerov Buď lepší, o.z.

4.4. Člen berie na vedomie, že je registrovaný na jeden rok, t.j. 12 mesiacov. O tom, že platnosť Karty vyprší bude Člen informovaný emailom, na emailovú adresu uvedenú Členom pri registrácii, a to 7 dní pred uplynutím platnosti Karty.

4.5. V prípade, že Člen bude mať záujem obnoviť členstvo v Buď lepší, o. z. je povinný uhradiť členský príspevok na ďalší rok v lehote 7 dní pred uplynutím platnosti Karty. V prípade úhrady členského príspevku na ďalší rok, nevyčerpaný kredit Člena sa automaticky presunie do ďalšieho roka.

4.6. Člen berie na vedomie, že ak nebude mať záujem obnoviť členstvo v Buď lepší, o. z. nevyčerpaný kredit, ktorý Členovi zostane na Karte je povinný pred uplynutím platnosti Karty použiť, inak mu nevzniká nárok na jeho vrátenie zo strany Buď lepší, o. z.

Článok V.
Kreditný systém

5.1. Člen má možnosť si dobíjať kredit na Karte, a to nasledovným spôsobom:

a) v hotovosti priamo na Tréningu Buď lepší, o. z. u niektorého z trénerov,
b) vkladom na účet: č. účtu 2926851369/1100, pričom do poznámky uvedenie svoje meno a priezvisko.

5.2. Dobíjanie kreditu v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku VOP slúži na to, aby Člen mohol riadne využívať Tréningy a iné aktivity a podujatia organizované Buď lepší, o. z.

5.3. Registráciou Člen získa vedenie SMART peňaženky, ktorá umožňuje Členovi vkladať si na účet kredit v hodnote 5,-€ a viac. Po prihlásení na tréning sa kredit automaticky Členovi zníži, a pri odhlásení, ktoré je možné realizovať najneskôr 4 hodiny pred tréningom, sa opäť vráti späť. Člen si kredit sleduje na webovej stránke Buď lepší, o.z. alebo v mobilnej aplikácii prostredníctvom mobilného telefónu.

5.4. Člen si je vedomý toho, že v prípade, že dôjde k strate alebo odcudzeniu karty vzniká mu povinnosť požiadať o vydanie novej karty a za jej vyhotovenie tiež povinnosť zaplatiť sumu vo výške 7,- € (t.j. slovom sedem eur).

Článok VI.
Účasť na tréningoch Buď lepší, o. z.

6.1. Člen berie na vedomie, že mu je poskytovaná zľava zo vstupného na jednotlivé tréningy, pričom cena za tréning pre nečlena a cena pre Člena Buď lepší, o. z. je uvedená a pravidelne aktualizovaná na www.budlepsi.sk.

6.2. Člen je povinný zúčastniť sa Tréningu, na ktorý sa prihlásil prostredníctvom rezervačného systému uvedeného na www.budlepsi.sk. V prípade, že Člen sa tréningu nemôže Tréningu zúčastniť, je povinný sa odhlásiť prostredníctvom rezervačného systému uvedeného na www.budlepsi.ak.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VOP sa riadia zákonníkom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platiacich na území Slovenskej Republiky.

7.2. Buď lepší, o. z. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VOP.

7.3. Vykonaním registrácie Člen vyslovuje súhlas týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1. októbra 2014.

Top